Generalni konzulat RS Muenchen /Gospodarstvo in turizem /Osnovne gospodarske informacije o Sloveniji  /

Osnovne gospodarske informacije o Sloveniji

OSNOVNE GOSPODARSKE INFORMACIJE IN PREGLED GOSPODARSKIH GIBANJ

OSNOVNE INFORMACIJE

Slovenija je imela uspešno gospodarstvo že v času, ko je bila del Jugoslavije, po osamosvojitvi pa je še bolj aktivno začela poslovati tudi v mednarodnem okolju, kar jo je pognalo na vrh najuspešnejših tranzicijskih držav. Vse od osamosvojitve naprej je izkazovala vztrajno gospodarsko rast v povprečni višini okoli 4% BDP. Le-ta je začela zaradi mednarodnih dejavnikov v zadnjem delu leta 2008 padati.

Slovenija je v krizi močno povečala zaostanek za povprečno gospodarsko razvitostjo držav EU, porušila so se številna makroekonomska ravnotežja, gospodarsko nazadovanje pa je poslabšalo tudi materialni položaj prebivalstva.

V zadnjih letih je prišlo do pozitivnih sprememb na številnih področjih. Z gospodarsko rastjo, spodbujeno z izvozom in državnimi investicijami, se je Slovenija z letom 2014 po razvitosti prenehala oddaljevati od povprečja EU, javnofinančni primanjkljaj pa se je leta 2015 zmanjšal pod 3 % BDP. Z okrevanjem trga dela se je začel izboljševati tudi materialni položaj prebivalstva, četudi je gospodarski napredek relativno počasen. Tako se je gospodarska aktivnost ob okrepitvi ob koncu leta v 2016 tretjič zapored povečala. Vrednost blagovne menjave v letu 2016 je bila najvišja v zadnjih letih. Izvoz je že leta 2011 presegel predkrizno raven iz leta 2008 in od takrat neprenehoma raste, uvoz pa je raven iz leta 2008 presegel šele v letu 2015. K vse širše osnovani gospodarski aktivnosti podobno kot v preteklih letih ključno prispevala rast izvoza, okrepila pa se je tudi rast zasebne potrošnje in zasebnih investicij. Rast gospodarske aktivnosti v Sloveniji je lansko leto ponovno presegla povprečje evrskega območja.

 

SLOVENIJA

Prebivalstvo

2.071.252

Glavno mesto

Ljubljana (359.949) (2016H2)

Ostala večja mesta

Maribor (147.739), Kranj (81.718), Celje (64.421)  (2016H2)

Valuta

Evro

Bruto domači proizvod

42,77 mrd. EUR

Stopnja realne rasti BDP

2,6% (2016Q4)

BDP na prebivalca (2016)

19.262 €

Stopnja registrirane brezposelnosti

7,3% (2016Q3)

Aktivno prebivalstvo

927.916 od tega delovno aktivnih 831.073 (2016M12)

Povprečna mesečna bruto plača

1.653,67 € (2016M12)

Povprečni neto mesečni osebni dohodek

1.074,27 €  (2016M12)

Davek na izplačane plače

po 1.1.2009 se ne plačuje več

Davek od dohodkov pravnih oseb

19%

Stopnje dohodnine

v razponu od 16% (do 8.021,34 evrov), 27% (do 20.400,00 evrov), 41% (do 70.907,20 evrov) do 50% (nad 70.907,20 evrov) (2016)

DDV

Splošna stopnja 22%, nižja stopnja 9,5 %

inflacija

2,2% (2017M1) – rast cen

Trgovinska bilanca

V letu 2016: Izvoz 24,9 mrd. €, uvoz 24,064 mrd. €, trgovinska bilanca 838 mio €

PREGLED GOSPODARSKIH GIBANJ

Spremljanje razvoja Slovenije temelji na Poročilu o razvoju – dokumentu Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), s katerim se spremlja uresničevanje strateških usmeritev Slovenije pri gospodarskem, družbenem in okoljskem razvoju.

Po podatkih Statističnega urada RS se je BDP lani medletno povečal za 2,5 %, kar je nekoliko več kot leto prej. Med dejavniki gospodarske rasti ostaja ključen izvoz, spodbujen z rastjo tujega povpraševanja in izboljševanjem konkurenčnega položaja slovenskih podjetij. Z njim tesno povezana rast proizvodnje v predelovalnih dejavnostih je bila med najhitrejšimi v EU, razmere pa se izboljšujejo tudi v večini storitvenih dejavnosti, izraziteje v segmentih, povezanih s turizmom.

Še naprej se občutno izboljšujejo razmere na trgu dela – število zaposlenih je tako že doseglo ravni, primerljive s tistimi v letih stabilne gospodarske rasti, plače so rasle hitreje v večini dejavnosti. Ob izboljševanju razmer se je povečal razpoložljivi dohodek gospodinjstev, povečalo pa se je tudi zaupanje potrošnikov, ki je bilo na najvišji ravni doslej. Zasebna potrošnja je tako lani vidneje okrevala za (2,8 %).

Nadaljevala se je tudi rast zasebnih investicij, ki jo povezujemo z visoko izkoriščenostjo kapacitet, dobrimi poslovnimi rezultati in razdolževanjem podjetij, ugodnejši kot pred leti pa so tudi pogoji financiranja. Od ugodnih gibanj ob prehodu na novo evropsko finančno perspektivo tako odstopajo le javne investicije.

Lanska rast v Sloveniji je bila znova med najvišjimi v EU, tudi četrtletna rast v zadnjem četrtletju je bila znova znatno višja kot v povprečju evrskega območja (0,4 % desezonirano). Po občutnem padcu med krizo in relativno hitrejši rasti v zadnjih treh letih pa ostajamo v skupini držav, kjer BDP še zaostaja za predkrizno ravnjo.

Podrobnejše informacije so dosegljive na spletnih straneh Urada za makroekonomske analize in razvoj ter Statističnega urada RS.

www.umar.si

http://www.stat.si/statweb

TURIZEM

Turizem je v Sloveniji pomembna gospodarska panoga, ki v bruto družbeni produkt prispeva blizu 13 %, predstavlja 8 % celotnega izvoza in ca. 40 % izvoza storitev. Po podatkih Banke Slovenije priliv iz naslova izvoza potovanj v prvih desetih mesecih leta 2016 znaša 2 milijarde evrov, kar glede na enako obdobje lani predstavlja 3,9 % rast.

V letu 2015 smo v Sloveniji beležili 3.927.530 prihodov turistov (11,5 % več kot 2014) in 10.341.699 prenočitev (7,8 % več kot 2014). Tujih turistov je bilo 69,0 %, kar predstavlja 12,3% rast glede na leto 2014. Pozitivno je tudi povečanje števila domačih gostov (+9,7 %). Skupaj s posrednimi učinki je turizem v Sloveniji v letu 2014 prispeval 13 odstotkov celotnega BDP. S 40% izvoza je največji izvoznik storitev ter zagotavlja 13 odstotkov vseh delovnih mest (103.500) - neposredno in posredno povezanih s turizmom.

Prvih pet držav po številu prenočitev v Sloveniji 2015

Prenočitve

Delež (%)

Rast ( % )

Italija

15,9

9,4

Avstrija

11,7

2,7

Nemčija

11,5

9,5

Hrvaška

4,8

12,5

Nizozemska

4,6

4,2

Indeks globalne varnosti 2015 (global peace index):

 

Slovenija

Svetovna raven

15. mesto/162 držav

Evropska raven

11. mesto/ 36 držav

 

Slovenija je bila po stopnji miru uvrščena v najvišjo kategorijo »very high«.

 

Vpliv terorizma 2015 (global terrorism index):

Slovenija se uvršča med države s t.i. »zero impact of terrorism«

 

V Münchnu ima svoje predstavništvo tudi Slovenska turistična organizacija (STO):

 

Slowenisches Fremdenverkehrsamt

Maximiliansplatz 12a

D-80333 München

slowenien.de(at)slovenia.info

Tel: ++49 89 29 16 12 02