Generalni konzulat RS Muenchen /Konzularno poslovanje /Pretok določenih javnih listin med članicami EU /

 Informacije Komisije in držav članic v zvezi z vsebino uredbe (člen 21): skupno besedilo 

Informacije o pretoku določenih javnih listin med državami članicami

 V skladu z uredbo EU, ki spodbuja prosto gibanje državljanov, so določene javne listine in njihove overjene kopije od 16. februarja 2019 v EU oproščene legalizacije in potrditve z apostillom. Za nekatere od teh listin (spodaj v krepkem tisku) se lahko zahteva tudi večjezični standardni obrazec, da bi se izognili potrebi po prevodu, v vsakem primeru pa je treba sprejeti overjen prevod, ki je bil pripravljen v kateri koli državi članici EU.

Oprostitev legalizacije in potrditve z apostillom velja samo za listine in njihove overjene kopije, ki jih izdajo javni organi države članice in so predložene javnim organom druge države članice, in sicer za:

–             listine, ki jih izdajo sodišča ali sodni uradniki,
–             upravne listine,
–             notarske listine,
–             uradne izjave na zasebnih listinah,
–             diplomatske in konzularne listine.

Poleg tega velja oprostitev samo za listine, ki potrjujejo eno ali več dejstev, ki so navedena spodaj. Za listine v krepkem tisku je na voljo večjezični standardni obrazec. Opozoriti je treba, da vsi standardni obrazci niso na voljo v vseh državah članicah.

 • rojstvo

 • smrt

 • potrdilo, da je oseba živa

 • ime

 • zakonska zveza, izpolnjevanje pogojev za sklenitev zakonske zveze in zakonski stan

 • razveza, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze

 • registrirana partnerska skupnost, sposobnost za registracijo partnerske skupnosti in status registriranega partnerstva

 • prenehanje registrirane partnerske skupnosti, prenehanje življenjske skupnosti partnerjev ali razveljavitev registrirane partnerske skupnosti

 • starševstvo ali posvojitev

 • stalno prebivališče in/ali prebivališče

 • državljanstvo

 • nekaznovanost

 • kandidiranje ali glasovanje na volitvah v Evropski parlament ali na volitvah v drugi državi članici

Večjezični standardni obrazec se lahko uporablja samo v drugi državi članici, predložiti pa ga je treba skupaj z javno listino, kateri je priložen.
Kadar država članica dovoljuje predložitev overjene kopije javne listine namesto originala, morajo organi te države članice sprejeti tudi overjeno kopijo, izdano v državi članici, kjer je bila izdana javna listina.
Več informacij o uredbi in večjezičnih standardnih obrazcih je na voljo na evropskem portalu e-pravosodje: https://e-justice.europa.eu/content_public_documents-561-sl.do